Thành viên tích cực
Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5751398
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 5093251
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3347857
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3162925
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3133469
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2672932
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2620187
Avatar
Phạm Thanh Yên
Điểm số: 2414673